pondelok 27. septembra 2010

Hand-made

Photo by Zazii
Keď už sme pri kráse, tak k nej jednoznačne patrí aj bižutéria a doplnky. Existuje veľa obchodov, kde sa dajú zohnať naozaj krásne a skvostné šperky, farebná bižutéria alebo luxusné kabelky. To však pre milovníka módy nemusí byť až takým potešením, ak zistí, že na nejakej spoločenskej udalosti už niekto iný má ten istý doplnok. To vie človeka tak trochu aj znechutiť.

Pre tých bohatších existuje riešenie a to síce také, že si môžu dať navrhnúť doplnok (šperk, kabelku a i.), dokonca aj šaty a topánky nejakému návrhárovi a majú istotu, že nikto iný takú vec mať nebude, lebo sa jedná o originál. Pre nás obyčajných ľudí však tiež existuje riešenie a to vo forme hand-made výrobkov. Niektorí z nás, ktorí sú šikovnejší, si dokážu takú vec navrhnúť a spracovať aj sami, ale pre tých lenivších a menej nadaných našťastie existujú stránky, ktoré združujú hand-made výrobcov a predávajú ich výrobky. Tu máme tiež záruku v tom, že je to originálny kus, pretože sa väčšinou jedná o ručnú prácu, ktorá sa zvyčajne nedá zopakovať. Dokonca aj keby výrobca chcel, tak mu to jednoducho nedá, aby nový kus nejako nepozmenil.

A nemusí to byť práve hand-made z Talianska, pretože aj tu doma máme skvelých a nadaných ľudí, ktorých to jednoducho baví a robia to hlavne pre radosť seba a svojich blízkych. Samozrejme ručná práca je drahá a mali by sme ju vedieť aj oceniť. Nielen tým, že uznáme, ako sa nám hand-made výrobok veľmi páči, ale aj tým, že podporíme výrobcu tým, že si jeho výrobok kúpime. To je najväčšie ocenenie, ktoré hand-made výrobca môže získať: Nie pre tie peniaze, ale pre pocit z toho, že svoju prácu vykonal dobre a urobil svojim výrobkom niekomu radosť. Je krásne byť hrdý na niečo, čo človek vytvoril sám a vlastnoručne.


Once we have the beauty, it clearly belongs to the costume jewelry and accessories. There are many shops where you can get really beautiful and magnificent jewelry, colorful jewelry or luxury handbags. This, however, for the lover of fashion not to be such a pleasure, if it finds that for some social events no longer someone else has the same complement. This man knows so little and discouraged.

For those richer and there is a solution, although it also that you may have designed add-on (jewelry, handbags, etc.), even clothes and some designer shoes and be sure that no one else will have such a thing, because it is an original. For us ordinary people but also there is a solution in the form of hand-made products. Some of us who are smarter, they can propose such a thing and handle yourself, but for those less gifted lazier and luckily there are sites that combine hand-made and producers sell their products. Here we also guarantee that it is the original piece, as it usually is a manual work, which usually can not be repeated. Even if a manufacturer wanted, so it's just not that new piece somehow has not altered.

And this is not just hand-made in Italy, as well as here at home we have great and talented people who simply enjoy and do it mainly for pleasure themselves and their loved ones. Of course handiwork is expensive and we should know and appreciate it. Not only that we recognize as our hand-made product is really like, but also by supporting the manufacturer that the product you buy it. This is the biggest award that hand-made manufacturer can be obtained: Not for the money, but to feel that their job done well and make their product to someone joy. It's nice to be proud of something that man created himself and personally.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára